Verlaag uw vermogen voor 1 januari 2016

De belasting op vermogen (Box 3) wordt berekend over de waarde per 1 januari. Als u dus voor 1 januari 2016 uw vermogen verlaagt, betaalt u minder Box 3-belasting over 2016. Maar er is meer. Deze momentopname per 1 januari geldt ook voor de vermogenstoets bij de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg. Wat zijn onze tips?

Hierna sommen we maatregelen op die u, als u ze toch al overwoog, in het algemeen beter voor dan na 1 januari kunt nemen: betaal hypotheekrente vooruit, betaal ziektekosten vooruit, doe schenkingen, betaal lijfrentepremie, stort uw spaargeld als vermogen in uw BV, betaal belastingschulden, los extra af op uw hypotheek, vervang beleggingen door groene beleggingen, koop kunst, koop een nieuw huis, verkoop uw huis als dat ‘onder water’ staat, richt een BV op als u over veel spaargeld beschikt.

Source: Nieuws

Fiscale tipgever mag anoniem blijven

Een tipgever meldde zich bij de Belastingdienst. Ze spraken af dat zijn identiteit geheim zou blijven.  De deal: de Belastingdienst kreeg informatie over Luxemburgse bankrekeningen van 76 inwoners van Nederland in ruil voor een percentage van de hierdoor verkregen extra belastingopbrengst. De getipte rekeningen bleken door die Nederlanders niet aangegeven. Daarom legde de belastingdienst navorderingsaanslagen op. Zo ook aan Jan, die kort daarna overleed. Zijn erfgenamen gaan tegen de aanslagen in beroep bij de rechter. De Belastingdienst weigerde namelijk de naam van de tipgever te noemen. Zo kan volgens de erfgenamen zijn betrouwbaarheid niet worden vastgesteld en dus moeten de aanslagen worden vernietigd.

De hoogste rechter komt er uiteindelijk aan te pas. Die geeft aan dat het uiteindelijk gaat om de feiten en dat de rechter bepaalt wat hij nodig acht om de waarheid te achterhalen. In dit geval is de naam van de tipgever daar niet voor nodig. Van de 76 personen aan wie na de tip een vragenbrief is verstuurd, hebben er 71 bekend. In geen enkel geval bleek de door de tipgever verstrekte informatie onjuist. Bovendien hebben de erfgenamen boter op het hoofd. Ze stonden zelf ook in het lijstje van de tipgever en hadden ook zelf erkend dat de tip over hun eigen Luxemburgse bankrekening klopte. In de procedure heeft de Belastingdienst bovendien medewerking toegezegd aan een verhoor van de tipgever op zodanige wijze dat diens identiteit geheim kan blijven. Kortom: de Belastingdienst mag soms afgaan op anonieme tipgevers. 

Source: Nieuws

Nieuwe werknemer met pensioen

Werknemers die van baan wisselen, kunnen hun pensioen overhevelen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit recht op waardeoverdracht kan voor de nieuwe werkgever tot een forse onverwachte, maar verplichte, bijbetaling leiden. De nieuwe werkgever moet immers voorkomen dat de werknemer nadeel ondervindt van een waardeoverdracht. Inmiddels is de bijbetaling wettelijk begrensd tot € 15.000 per geval. Is het bedrag hoger en gaat de waardeoverdracht daarom niet door, dan blijft de werknemer gewoon in de pensioenregeling van de vorige werkgever. En als later blijkt dat de bijbetaling minder is dan € 15.000, dan kan de werknemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.

In het eerste kwartaal van 2016 komt het Kabinet met een brief over brede herziening van het systeem van individuele waardeoverdracht.

Source: Nieuws

Aanpassing pensioen bij de eigen BV

De Staatssecretaris spreekt in een brief aan de Tweede Kamer een duidelijke voorkeur uit voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hij geeft eerst aan waarom dat pensioen nu toch al niet zo aantrekkelijk meer is. Vervolgens benoemt hij de voordelen van een wereld zonder pensioen in eigen beheer. Denk aan de extra vrijheid rond dividendbeleid. Dan gaat hij in op de wijze van afschaffing. Hij prefereert een eenmalige mogelijkheid om het opgebouwde pensioen tegen 80% van de fiscale waarde af te kopen. Ook als men besluit niet af te kopen, is verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk. Op het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer blijven dan de huidige regels van toepassing.

Omdat er maatschappelijke geluiden zijn om toch een vorm van pensioen in eigen beheer te behouden, geeft de Staatssecretaris een strak tijdschema. Alleen als de uiteindelijke keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, is inwerkingtreding van een nieuwe regeling per 1 januari 2017 mogelijk.

Overleg tijdig met uw adviseur of afkoop van het pensioen in eigen beheer in 2017 voor u zinvol en betaalbaar is.

Source: Nieuws

Belastingplan gaat toch door

Het kabinet heeft alsnog bij D66 steun gevonden voor de belastingplannen. De lastenverlichting van 5 miljard euro is daarmee gered. De plannen zijn wat bijgesteld op het vlak van vergroening en werkgelegenheid. Zo gaat er vanaf 2017 224 miljoen extra naar de arbeidskorting. Werkenden met inkomens tussen € 35.000 en € 125.000 krijgen hierdoor lagere lasten. Ook is er vanaf 2017 structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderentoeslag en evenveel voor de kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2016 al wordt het heffingsvrije vermogen voor Box 3 met € 3.000 verhoogd tot € 24.437. In het plan stond al een verhoging per 1 januari 2017 tot € 25.000. Die is dus grotendeels naar voren gehaald. Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in Box 3.

In ruil voor de belastingdeal heeft het Kabinet toegezegd voortgang te maken met het plan tot uitfaseren van de kolencentrales. Er wordt deze kabinetsperiode een besluit over genomen. Op termijn moet elektriciteitsopwekking zonder kolen plaatsvinden.

Vanaf 2019 is het de bedoeling dat een verlaging van inkomstenbelasting met 4 miljard gepaard gaat met een verhoging van de gemeentelijke belastingen. De randvoorwaarden staan vast. Het moet maximaal koopkrachtneutraal uitpakken voor burgers, de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact laten en ook nog eens leiden tot tenminste 15.000 banen. Gemeenten mogen echter geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, speciale groepen mogen niet de dupe worden, het stelsel moet goed uitvoerbaar zijn en de totale lastendruk (Rijk en lokale overheden) moet gelijk blijven.

Source: Nieuws

Boeterente is rente: vijf jaar terug

Veel mensen hebben de laatste tijd hun hypotheek aangepast, al dan niet met rentemiddeling. Een recente goedkeuring maakt dat aantrekkelijker. Bovendien kunt u wellicht extra belasting terugkrijgen. Betaalde boeterente, al dan niet bij rentemiddeling, wordt nu namelijk aangemerkt als aftrekbare rente van schulden, niet meer als kosten van geldleningen. Boeterente vormt ook rente voor de fiscale aflossingseis. Wat is boeterente? De reële vergoeding die de bank berekent voor het renteverlies dat de bank lijdt over de nog resterende rentevastperiode bij het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een lening.

De goedkeuring is vooral van belang als de boeterente door rentemiddeling wordt verdisconteerd in het nieuwe rentepercentage na oversluiten van de lening. Goedgekeurd is bovendien dat u de boeterente over de laatste vijf jaren alsnog als rente kunt laten verwerken. Mogelijk betekent dat voor u een extra belastingteruggave.

Source: Nieuws

Schuiven met pand afgestraft

Zwarte Tulp BV huurt een bedrijfspand. Als het huurcontract gaat aflopen, zoekt de BV een ander pand. De heren Zwart en Tulp, aandeelhouder van de BV, vinden een pand dat ze willen aanschaffen en aan hun BV verhuren. Omdat ze de financiering niet rond krijgen, koopt uiteindelijk Zwarte Tulp BV het pand zelf, voor € 2.450.000. Nog in hetzelfde jaar doet een derde, Muurbloem BV, een bod op het pand: € 3.750.000. Een klein halfjaar later verkoopt Zwarte Tulp BV het pand aan haar aandeelhouders tegen ongeveer de kostprijs. Die verkopen het op dezelfde dag door aan Muurbloem BV met een vette winst.

De winst wordt niet in de aangifte verwerkt. Fiscaal is hier sprake van het bewust schuiven van meerwaarde van de BV naar haar aandeelhouders. De BV laat zich ter bevoordeling van haar aandeelhouders bewust een voordeel ontgaan. De inspecteur kan, – en mocht in dit geval  van de rechter -, vennootschapsbelasting navorderen bij de BV. De heren moesten zich voor hun gedrag ook bij de strafrechter melden. Daarom bleef een fiscale boete achterwege. 

 

Source: Nieuws

Bedrijfswoning of fiscaal vriendelijke dienstwoning?

Als een werknemer in een bedrijfswoning van de werkgever woont, kan dit een ‘dienstwoning’ zijn. Dat is niet automatisch het geval. Het woongenot van een bedrijfswoning wordt tegen de economische huurwaarde belast als loon. Bij een dienstwoning is deze bijtelling echter beperkt tot maximaal 18% van het jaarloon van de werknemer bij een werkweek van 36 uur. De ter beschikkingstelling moet dan wel nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Een voorbeeld uit de praktijk.

Hendrik is directeur van een BV. Hij mag in de bedrijfswoning wonen tegen een huur van € 6.000 per jaar. Dat is 18% van zijn jaarloon. De belastinginspecteur corrigeert de aangifte met € 25.000, omdat de economische huurwaarde € 31.000 is. Waarom? De activiteiten van de BV worden niet in de nabijheid van de woning uitgevoerd. Bewoning van de woning komt een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking niet ten goede. Zo oordeelt in dit geval ook het gerechtshof. Voorbeelden van echte dienstwoningen zijn: de portierswoning, de woning van een brugwachter of de pastorie.

Source: Nieuws