Ziek: mobieltje, laptop en auto inleveren?

Sjaak is ziek. Het ziet er naar uit dat het wel een aantal maanden kan duren. Zijn baas wil na twee weken de ter beschikking gestelde mobiele telefoon, laptop en auto ophalen. Over het gebruik bij ziekte was niets afgesproken. Kan de baas zijn gang gaan?

Bij ziekte van de werknemer heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht. Als privégebruik van mobiele telefoon, laptop en auto al was toegestaan, dan is dat loon in natura. Dat moet dan tijdens ziekte ook doorlopen. Als privégebruik echter niet was toegestaan, dan mag de werkgever de zaken ophalen. Let op: de werkgever moet daarbij gelijke gevallen wel gelijk behandelen. Soms speelt een belangenafweging. De zieke kan de auto dringend nodig hebben voor zijn herstel (regelmatig therapiebezoek). En de werkgever kan de zaken nodig hebben voor de vervanger van de zieke. Soms wordt dan een vergoeding afgesproken.

Tip: leg bij ter beschikking stellen van zaken aan een werknemer contractueel vast of privégebruik is toegestaan en hoe het zit tijdens ziekte, schorsing of vakantie.

Source: Nieuws

Moeder huurde woning van kind

Gerda (78) wil in haar huis blijven wonen, maar het al wel overdragen aan haar zoon, Harm. Hij koopt de woning in verhuurde staat. Een beëdigd taxateur heeft de huur (€ 650 per maand) en de waarde in verhuurde staat (€ 117.000) vastgesteld. De WOZ-waarde (onbewoond) is op dat moment € 221.000. Een jaar later overlijdt Gerda. Harm kan de woning dus vrij en onbewoond verkopen. Een financieel voordeel van ruim € 100.000. Hoe pakt dat fiscaal uit?

De wet bevat een bepaling dat sprake is van een ‘fictief legaat’ als een woning met voorbehoud van een huurrecht wordt overgedragen en de huur minder bedraagt dan 6% van de WOZ-waarde. Het maakt volgens de hoogste rechter niet uit of partijen bij de overdracht en vaststelling van de huur zakelijk hebben gehandeld. De WOZ-waarde en de 6%-fictie gaan voor. In dit geval bedroeg de huur slechts 3,5% van de WOZ-waarde. Harm moet over bijna het gehele voordeel erfbelasting betalen.

Source: Nieuws

Minimumjeugdloon stopt bij 21 jaar

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, gaat stapsgewijs omlaag. Nu is dat 23 jaar. Dat wordt 22 jaar en uiteindelijk 21 jaar. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar zal in stappen meestijgen om het risico te beperken dat leeftijd een te grote rol gaat spelen bij het aannemen van mensen. Dit maakt onderdeel uit van een pakket Arbeidsmarktmaatregelen.

Verder komt er een uitzonderingsregeling voor seizoensgebonden werk bij cao. Na drie opeenvolgende contracten (met daartussen ten hoogste zes maanden) moet een werknemer nu een vast contract krijgen. Deze tussenperiode mag straks bij cao(!) op ten hoogste drie maanden worden gesteld voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen.

Ook komt er voor werkgevers een tegemoetkoming voor de langdurig zieke na twee ziektejaren. De zieke houdt recht op een transitievergoeding, maar de werkgever krijgt daarvoor compensatie uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. De zieke onbetaald in dienst houden om de transitievergoeding te voorkomen, behoort dan tot het verleden.

Source: Nieuws

Goedkope bedrijfsopvolging bij vastgoed-BV

Rijke ouders hebben een BV-structuur met in totaal 350 panden, veelal verhuurde winkelpanden. Het vastgoed is grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Er is personeel in dienst en er worden op projectbasis deskundigen ingehuurd. Ze dragen 1% over aan een kind. Waarom? Ze willen op tijd weten of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting van toepassing is. Deze regeling biedt een forse vrijstelling voor bedrijven die ‘binnen de familie’ overgaan. De regeling geldt niet voor beleggingsvermogen.

De Belastingdienst ziet vastgoedexploitatie in de regel als belegging. Zo ook in dit geval. De hoogste rechter denkt er anders over. Dit vastgoedconcern met een zeer omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille verricht in zijn ogen werkzaamheden die normaal vermogensbeheer te boven gaan. Er wordt bovendien een hoger dan normaal rendement behaald. Het concern drijft dus een materiële onderneming en is geen beleggingsvehikel. In dit geval is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing.

Let op: Deze uitspraak zet de Belastingdienst in discussies over bedrijfsmatige vastgoedexploitatie op achterstand. Maar ieder geval staat op zich.

Source: Nieuws

Disfunctionerende werknemer: te kort verbetertraject?

Na 35 jaar trouwe dienst krijgt Wim te horen dat hij disfunctioneert. Hij is leidinggevende, maar hem wordt verweten dat hij in zijn functie onvoldoende wordt geaccepteerd door zijn medewerkers. Werkgever en medewerker gaan in gesprek over een verbetertraject in de vorm van coaching gedurende tweemaal drie maanden. Dat wordt goed gedocumenteerd. Omdat het volgens de medewerkers echt niet langer kon, werd het coachingtraject voortijdig afgebroken met een ontslagaanvraag door de werkgever. Wim verweert zich met de stelling dat een verbetertraject van zes maanden na een dienstverband van 35 jaar veel te kort is. Hoe denkt de rechter erover?

Het gerechtshof vindt niet dat de lengte van een verbetertraject afhankelijk moet zijn van de duur van het dienstverband. De werkgever moet ook rekening houden met andere belangen, zoals die van overige personeelsleden. Deze verantwoordelijkheid kan ook van invloed zijn op de duur van het verbetertraject, met name wanneer het om een leidinggevende gaat. Uit de rapportage van de coach bleek bovendien dat er in de eerste drie maanden geen vooruitgang van betekenis was opgetreden.

Tip: deze uitspraak zou zonder goed dossier anders zijn geweest. Dossiervorming is cruciaal bij dergelijke procedures.

Source: Nieuws

Uitvinden: onderneming of hobby?

Freek heeft een klusbedrijf. Hij maakt panden na het vertrek van huurders weer klaar voor de verhuur. Daarnaast is hij uitvinder. Zo heeft hij een unieke diervriendelijke insectenvanger ontwikkeld. Het insect wordt elders vrijgelaten in plaats van gedood. Hierop heeft hij octrooi verkregen. Hermien, zijn echtgenote, houdt de (uren)administratie bij. De winst is circa € 800 negatief, maar inclusief zelfstandigenaftrek, startersaftrek en speur- en ontwikkelingsaftrek komt Freek op een fiscaal verlies uit onderneming van ruim € 27.000. De Belastingdienst schrapt dit volledig. Freek gaat naar de rechter.

Is het uitvindbedrijf een fiscale onderneming, met de aftrekposten die daarbij horen? Freek heeft marktonderzoek gedaan, een designer ingeschakeld, de merknaam en internationale domeinnamen geregistreerd en een octrooi verkregen. Ook heeft hij met bedrijven afspraken gemaakt over productie en assemblage. Hij organiseert de financiering onder meer via crowdfunding. Volgens het gerechtshof hebben we te maken met een concurrerend en commercieel levensvatbaar product, dat naar verwachting winstgevend zal gaan worden. Dus, ja: fiscale onderneming. Freek kan voor de rechter hardmaken dat hij 495 uur heeft besteed aan zijn uitvindonderneming. Dat is vijf uur te weinig voor de aftrek speur en ontwikkelingswerk. Maar hij krijgt, vanwege voldoende uren in zijn klusbedrijf, wel weer de door de inspecteur geschrapte zelfstandigen- en startersaftrek.

Source: Nieuws

Disfunctionerende werknemer: ontslag zonder verbeterplan

Een werkgever in de bouw vond dat een projectcoördinator slecht functioneerde. Ze voerden daar gesprekken over, ook over begeleiding en herplaatsing naar een lichtere functie binnen het bedrijf. Deze gesprekken werden vastgelegd. Omdat er geen zichtbare verbetering was, diende de werkgever een ontslagaanvraag in. De werknemer verweerde zich door te stellen dat er nooit een concreet  schriftelijk verbeterplan was opgesteld.

Een werkgever kan een disfunctionerende werknemer niet zomaar ontslaan. De werkgever dient eerst in gesprek te gaan met het oog op verbetering van het functioneren. De werknemer moet volgens de wet voldoende gelegenheid krijgen het functioneren te verbeteren. In de regel wordt daarom geadviseerd om samen schriftelijk een verbetertraject vast te leggen met verantwoordelijkheden voor werkgever en werknemer. Maar is zo’n verbeterplan echt altijd nodig?

Volgens de rechter is dat niet het geval: een verbetertraject kan ook op informele wijze plaatsvinden. Het was de werknemer echt wel duidelijk dat hij met de gesprekken in een verbetertraject terecht was gekomen.

Tip: u begrijpt dat de uitspraak zonder vastlegging van de gesprekken in het dossier anders was geweest. Na 1 juli 2015 is dossiervorming cruciaal bij dergelijke procedures. Schriftelijk vastleggen van een verbeterplan verdient daarom toch de voorkeur.

Source: Nieuws

Vrijstelling winst bij kwijtschelding

Marijn heeft indirect 40% van de aandelen in Marthijs BV. De BV leent € 150.000 bij de bank, waarvoor Marijn zich borg stelt. Na drie jaar gaat Marijn BV failliet. Marijn voert in dat jaar in zijn aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost op van € 150.000 als voorziening uit borgstelling. Marijn wordt een jaar later daadwerkelijk aangesproken door de bank. Uiteindelijk betaalt hij € 30.000 tegen finale kwijting. Dat betekent dat hij de resterende € 120.000 dus nooit meer hoeft te betalen. Volgens de Inspecteur dient de aftrekpost daarom te worden gecorrigeerd met die € 120.000. Marijn beroept zich echter op de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

Heeft hij het voordeel van € 120.000 verkregen ‘door het prijsgeven van een niet voor verwezenlijking vatbaar recht van een schuldeiser’? Marijn kan aantonen dat de bank akkoord ging met zijn voorstel (€ 30.000 tegen finale kwijting) op basis van informatie over zijn gereduceerde vermogen en verdiencapaciteit. De bank heeft dat besluit genomen als een onafhankelijke derde. Volgens de rechter betekent dat inderdaad recht op de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst.

Source: Nieuws