Schenking voor schuldaflossing

Als u iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen een bedrag schenkt om die schulden af te lossen, dan is dat vrij van schenkingsrecht. Zo staat het in de wet. Nu een praktijkgeval: Roderik had tien jaar geleden flinke schulden die hij direct moest aflossen. Dat kon hij niet. Zijn ouders leenden hem het bedrag dat voor de aflossing nodig was. Na ongeveer tien jaar schelden ze hem de lening helemaal kwijt. In de aangifte schenkingsrecht doen ze een beroep op de vrijstelling voor schuldaflossing, onder verwijzing naar de benarde situatie van Roderik ruim 10 jaar geleden. Terecht?

Volgens de rechter niet. De slechte financiële positie van Roderik destijds kan er niet toe kan leiden dat tien jaar later deze vrijstelling wordt verleend. Roderik heeft ten tijde van de kwijtschelding geen nieuwe financiële problemen. Kortom: de vrijstelling is in dit geval niet van toepassing.

Source: Nieuws

Oneigenlijk gebruik g-rekening?

Een opdrachtgever die personeel inhuurt, kent de inhoud van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer/uitlener en het ingeleende personeel niet. Het kan gaan om ter beschikking stellen van een werknemer of van een ZZP’er. Bij inhuur van meer dan één personeelslid tegelijk, kan er ook sprake zijn van een combinatie van werknemers en ZZP’ers.

Zekerheidshalve kan de opdrachtgever een deel van de factuursom op de g-rekening van de uitlener storten om zijn risico op aansprakelijkheid te beperken. Het geld op de g-rekening kan door de opdrachtnemer/uitlener worden gebruikt voor het betalen van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting. Een eventueel overschot kan worden gedeblokkeerd. Dit levert geen oneigenlijk gebruik van de g-rekening op.

Source: Nieuws

Mag Belastingdienst uw huisarts bellen?

In zijn aangifte inkomstenbelasting claimt Marcel aftrek van specifieke zorgkosten. Het gaat om de kosten van vijf diëten. In een bijlage bij de aangifte voegt Marcel als onderbouwing onder meer een handgeschreven verklaring van zijn huisarts. De Belastingdienst besluit de aangifte te controleren en neemt telefonisch contact op met de huisarts. Mag dat zomaar?

De telefonische navraag leidde tot de conclusie dat Marcel slechts recht op aftrek had voor twee, in plaats van vijf, diëten. De aangifte werd gecorrigeerd. Marcel voelde zich door het rechtstreekse contact met zijn huisarts aangetast in zijn privacy en ging naar de rechter. Die gaf hem ongelijk. De huisarts had zich op zijn wettelijk verschoningsrecht kunnen beroepen als hij de door de Belastingdienst gevraagde medische informatie niet had willen verstrekken.

Source: Nieuws

Dochter in dienst bij hulpbehoevende moeder?

Jeanne neemt vanaf begin 2000 de verzorging en huishouding van haar hulpbehoevende moeder op zich. Sinds april 2007 ontvangt ze hiervoor een salaris. Het salaris wordt bekostigd uit het persoonsgebonden budget van haar moeder. Op het salaris houdt de sociale verzekeringsbank, die de loonadministratie voor moeder voert, premies werknemers verzekeringen in.  Zo is Jeanne verzekerd voor onder meer arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De Belastingdienst vindt dat onterecht. Moeder mag dan gezag hebben over Jeanne, maar dat is nog geen arbeidsrechtelijke gezagsverhouding.

Volgens de rechter is echter wel degelijk sprake van zo’n gezagsverhouding. Hij vindt het aannemelijk dat moeder bevoegd was en is om haar dochter bindende aanwijzingen te geven voor de werkzaamheden en dat zij tevens van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt en maakt. De Belastingdienst voert volgens de rechter ook vergeefs aan dat er geen verslagen van functioneringsgesprekken zijn. Proceskosten en griffierecht komen voor rekening van de Belastingdienst.

Source: Nieuws

Zakelijke maaltijd van de baas onbelast?

Ook onder de werkkostenregeling kunt u onbelast zakelijke maaltijden vergoeden of verstrekken aan uw werknemers. Maar wanneer is een maaltijd zakelijk? Vrij eenvoudig ligt het als de maaltijd een onderdeel is van tijdelijke verblijfkosten. De maaltijd is dan zakelijk. U kunt hierbij denken aan een lunch of diner buiten de deur tijdens een zakelijke bespreking met klanten. Maar ook aan de maaltijd van een vertegenwoordiger onderweg of maaltijden genuttigd tijdens dienstreizen.

Als de maaltijd een ‘meer dan bijkomstig’ zakelijk karakter heeft, kan deze ook onbelast worden vergoed of verstrekt. Hiervan is sprake als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis kan eten. Dus bijvoorbeeld bij overwerk of werken tijdens koopavonden.

Source: Nieuws

Loonheffing te laat betaald, geen boete

U weet dat u de loonheffing (en de BTW) op tijd moet betalen. En dat op tijd betekent: bijgeschreven bij de Belastingdienst. Door omstandigheden kan het gebeuren dat u te laat bent. Dan kunt u een betaalverzuimboete krijgen. Maar die krijgt u niet altijd. Hoe zit het ook alweer?

Er is een coulancetermijn die 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum eindigt.

U krijgt geen boete als u binnen de coulancetermijn betaalt en de vorige aangifte op tijd en volledig hebt betaald. U krijgt wel een verzuimmededeling.

Als u nu binnen de coulancetermijn betaalt, maar de vorige aangifte te laat of niet volledig betaalde, dan krijgt u nu wel een betaalverzuimboete. Die krijgt u ook als u nu na de coulancetermijn betaalt.

De betaalverzuimboete bedraagt 3% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.

Tip: Bij tijdelijke betalingsproblemen kunt u onder voorwaarden telefonisch uitstel van betaling vragen voor een periode van maximaal vier maanden. U kunt dan daarnaast bezwaar maken tegen de automatisch opgelegde betaalverzuimboete. 

Source: Nieuws

Zzp-er vervangt werknemer tijdelijk

Eén van uw vaste krachten is tijdelijk uit de running. U kunt een uitzendkracht inhuren, een zzp-er tijdelijk de werkzaamheden laten verrichten of iemand tijdelijk in dienst nemen. Als u kiest voor de zzp-er, wordt die dan per definitie als werknemer beschouwd, met alle gevolgen van dien? Een belangrijke praktijkvraag.

Volgens de staatssecretaris van Financiën ligt het erg eenvoudig. Elke arbeidsrelatie wordt op zijn eigen fiscale merites beoordeeld. Dat geldt ook bij tijdelijke vervanging van iemand die in loondienst is. De beoordeling of er geen dienstbetrekking aanwezig is, staat los van de vraag of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden. Indien de invaller hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als de werknemer die wordt vervangen, is er sprake van een dienstbetrekking. Als de voorwaarden en omstandigheden verschillen, kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.

Tip: Maak met de vervanger afwijkende afspraken, liefst op basis van een gepubliceerde modelovereenkomst.

Source: Nieuws

Belastingvrije hond

Dirk-Jan gaat in zijn BV een hondenfokkerij starten. Hij verkoopt één van zijn honden aan de BV en doet namens de BV aangifte hondenbelasting. Zo kan hij de aanslag hondenbelasting immers als kosten van de BV in aftrek gaan brengen. Tot zijn stomme verbazing krijgt hij vervolgens toch de aanslag van € 71 in privé. De gemeente is van mening dat een BV geen houder van een hond kan zijn.

Dirk-Jan laat het er niet bij zitten. Het is voor hem een principekwestie. Hij gaat tot de hoogste rechter. Die geeft hem gelijk. Een BV kan best een hond houden. De stelling van de gemeente dat alleen natuurlijke personen de macht kunnen uitoefenen over een hond is onjuist. 

Let op: De gemeente kan dus aan een BV ook een aanslag hondenbelasting opleggen. In dit geval was dat niet gebeurd. 

Source: Nieuws