De informatie verzonden in dit e-mailbericht afkomstig van Accountantskantoor Lotz is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is, zonder daartoe strekkend verzoek van Accountantskantoor Lotz, verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Accountantskantoor Lotz staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.  Mocht u van dit e-mailbericht afkomstig van Accountantskantoor Lotz niet de geadresseerde zijn of degene aan wie Accountantskantoor Lotz doorzending aan een derde of derden heeft verzocht, dan verzoeken wij u vriendelijk  het emailbericht te vernietigen zonder kennis te nemen van de inhoud, en zonder dit te kopiëren of aan een derde of derden kenbaar te maken.

Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de model algemene voorwaarden NBA 2013 © van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam   d.d. 30 2 januari  2013 onder nummer 6/2013. De algemene voorwaarden liggen bij ons kantoor ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden