Adviseur met slechte reputatie

Willem laat zijn aangiften inkomstenbelasting invullen door P. Noze, een adviseur met een slechte reputatie bij de Belastingdienst. Willem krijgt aanslagen, keurig conform de ingediende aangiften. De Belastingdienst besluit even later alle door Lou ingediende aangiften automatisch uit te filteren en direct te controleren. Dat lukt pas vanaf 2013. De aangiften van Willem dateren van voor 2013. Maar ze worden toch achteraf gecontroleerd. Willem krijgt flinke navorderingsaanslagen wegens allerlei door Lou verzonnen aftrekposten. Met zijn nieuwe adviseur, Hans, gaat Willem naar de rechter.

Volgens Hans is sprake van eigen schuld. De Belastingdienst mag niet zomaar achteraf alsnog gaan afwijken van de eerder opgelegde aanslagen. Als de Belastingdienst weet dat een adviseur een slechte reputatie heeft, moet ze direct de door hem ingediende aangiften controleren. Dat is bij Willem niet gebeurd. De navorderingsaanslagen dienen te vervallen. De rechter is het hiermee eens. Dat het automatisch filteren pas vanaf 2013 mogelijk was , komt voor risico van de Belastingdienst. 

Tip: Willem heeft geluk. Maar de Belastingdienst is, ondanks het personeelsverloop, een lerende organisatie. Zeker na deze uitspraak mag u erop rekenen dat aangiften, ingediend door adviseurs met een twijfelachtige reputatie, direct onderzocht worden.

Source: Nieuws

Schuiven opdrachtgevers risico af op zzp-er?

Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is, krijgt de opdrachtgever mogelijk een naheffing. In overeenkomsten met zzp-ers staat normaliter dat de opdrachtgever de  nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen op de opdrachtnemer kan verhalen. De zzp-er kan de op hem verhaalde premie volksverzekeringen en loonbelasting vervolgens verrekenen met de inkomstenbelasting. Tot zover is de cirkel rond. Maar waar gaat het mis?

Premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet mag de opdrachtgever nooit verhalen. Dit zijn immers heffingen die voor rekening van de werkgever komen. Als uw overeenkomst een bepaling bevat over het verhalen van deze premie of deze bijdrage, dan is deze in strijd met de wet en dus nietig. Dit risico blijft dus altijd bij de opdrachtgever. Van verschuiven van dit risico kan geen sprake zijn.

Source: Nieuws

Details bestellingen verdwenen

Zouden de niet-bewaarde detailgegevens voor de inspecteur daadwerkelijk een controlemogelijkheid opleveren? En zo ja, bevat de administratie niet andere gegevens die een controle met vergelijkbare waarde mogelijk maken? De rechter oordeelt dat de controle van detailgegevens die de inspecteur zou willen toepassen een zeer grote onzekerheidsmarge kent. Die onzekerheidsmarge is dermate groot, dat de betrouwbaarheid van deze controlemethode niet groter is dan een controle op basis van brutowinstpercentages op het niveau van de onderneming als geheel, afgezet tegen de in de branche gebruikelijke brutowinstpercentages. Kortom: in dit geval krijgt de Belastingdienst ongelijk.

Tip: laat geen administratieve (detail)gegevens verdwijnen. De bewaarplicht gaat vaak verder dan u zou verwachten.

Source: Feed met afbeeldingen

Verlof delen met collega, kan dat?

Deelname is altijd vrijwillig. Een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan of op te nemen. Delen van verlof is alleen mogelijk als  andere verlofmogelijkheden, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof, voor de aanvrager onvoldoende toereikend zijn. De werkgever moet vastleggen onder welke voorwaarden en in welke situaties verlofdagen gedeeld mogen worden.

Let op: Het meest gebruikelijke systeem is delen van een-uur-voor-een-uur. Collega’s delen verlofuren ongeacht functie, schaal of loonniveau. Als de werkgever verlof delen op een andere manier wil regelen, heeft dat mogelijk gevolgen voor de belastingheffing. Afstemming met de Belastingdienst is dan wenselijk.  

Source: Feed met afbeeldingen

Waarde pand bij verhuur na einde onderneming

De heer en mevrouw Blauw hebben een restaurant in een eigen pand. Ze willen per 1 november stoppen met hun bedrijf en het pand vanuit privé gaan verhuren. Op 27 oktober sluiten ze een zeer lucratieve verhuurovereenkomst voor het pand die op 1 november ingaat. Er ontstaat discussie met de Belastingdienst over de waarde van het bedrijfspand op 31 oktober. Op die datum gaat het pand van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen. Belastingheffing over een waardeverschil van € 250.000 staat op het spel.

De adviseur van de familie Blauw bepleit dat de gesloten huurovereenkomst niet representatief is voor de markt. De huur is erg hoog, omdat de huurder de overeenkomst eenzijdig kan opzeggen, zeer snel over het pand wilde beschikken en een overeenkomst wilde voor vier in plaats van de gebruikelijke vijf jaar. De rechter gaat hierin mee. Het gaat om de waarde in vrije onverhuurde staat per 31 oktober. De mogelijkheid van reguliere verhuur tegen een marktprijs is daarin verdisconteerd. De adviseur heeft zo belastingheffing over € 250.000 stakingswinst voorkomen.

Source: Nieuws

Niet leren? Einde contract

Wesley is elektromonteur in opleiding. Hij krijgt bij een installatiebedrijf een arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppeld een leerovereenkomst (Praktijkovereenkomst BBL). In artikel 2 van de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt indien de leerovereenkomst wordt beëindigd. Het praktijkgedeelte gaat Wesley goed af, maar de theorie valt hem zwaar. Na enige tijd stopt hij met de opleiding. Als de werkgever dit hoort, beëindigt hij de arbeidsovereenkomst. Kan dat?

De kantonrechter oordeelt van wel. Er is sprake van een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde. De werkgever kan de vervulling ervan niet beïnvloeden. Ook is het vervullen voldoende objectief bepaalbaar. Bovendien voert het installatiebedrijf aan dat de arbeidsovereenkomst na het stopzetten van de opleiding inhoudsloos is geworden. Bij het bedrijf werken immers uitsluitend  gediplomeerde monteurs en monteurs in opleiding.

Let op: een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst is niet wettelijk geregeld, maar wel mogelijk. De hoogste rechter heeft strenge regels gesteld. 

Source: Nieuws

Huurwoning aftrekpost ZZP-er

Stijn werkt als zelfstandige in de bouw. Hij woont in een huurhuis. In een werkkamer boven doet hij de administratie, plant hij de werkzaamheden en verricht hij (telefonische) acquisitie. In zijn aangifte inkomstenbelasting trekt hij de volledige huur van de woning af, € 9.900. Hij telt vervolgens wegens privégebruik van de woning € 2.700 bij. Zo resteert een aftrekpost van € 7.200. De Belastingdienst accepteert slechts een aftrek van € 900. Drie rechters komen er aan te pas.

De hoogste rechter stelt Stijn in het gelijk. Het huurrecht van de woning wordt mede voor zijn onderneming gebruikt en kan dus ondernemingsvermogen vormen. Dan kan de gehele huur als ondernemingskosten in aftrek komen en vindt een bijtelling plaats voor privégebruik van de woning, inclusief de werkkamer. De bijtelling wordt berekend over de WOZ-waarde, maar tegen hogere percentages dan het huurwaardeforfait voor de eigen woning.

Tip: voor veel zzp-ers die in een huurhuis wonen, levert deze uitspraak mogelijk een extra aftrekpost op. Laat u daarom goed adviseren.

Source: Nieuws

Dure kilometers voor Epke

Epke is directeur en eigenaar van sportmarketingbedrijf Epke BV. De BV stelt aan Epke een Land Rover ter beschikking. Epke houdt een kilometeradministratie bij om bijtelling wegens privégebruik te voorkomen. Dat doet hij achteraf, eens per week of per twee weken. De afstanden per dag berekent hij door de kilometers aan het einde van de dag door twee te delen. De afstand heen en terug is zo altijd gelijk, ook als vaststaat dat andere routes of omrijroutes zijn gebruikt. De Land Rover is vier maal geflitst tijdens ritten die niet in de administratie voorkomen. Dat gaat fout.

Bij een controle verwerpt de Belastingdienst de kilometeradministratie. Een naheffingsaanslag over vier jaren van € 75.000 volgt, plus 25% boete. Epke gaat naar de rechter. De bijtelling blijft (uiteraard) in stand. Maar de boete vervalt. Volgens de rechter is Epke wat slordig, maar is grove schuld niet bewezen. Het zou best kunnen dat Epke echt niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Tip: een dagelijks volgens de regels bijgewerkte kilometeradministratie kost u aandacht en vraagt discipline. Bereken eens uw beloning per uur voor deze inspanning. Dat motiveert.

Source: Nieuws

Waarde pand bij verhuur na einde onderneming

De adviseur van de familie Blauw bepleit dat de gesloten huurovereenkomst niet representatief is voor de markt. De huur is erg hoog, omdat de huurder de overeenkomst eenzijdig kan opzeggen, zeer snel over het pand wilde beschikken en een overeenkomst wilde voor vier in plaats van de gebruikelijke vijf jaar. De rechter gaat hierin mee. Het gaat om de waarde in vrije onverhuurde staat per 31 oktober. De mogelijkheid van reguliere verhuur tegen een marktprijs is daarin verdisconteerd. De adviseur heeft zo belastingheffing over € 250.000 stakingswinst voorkomen.

Source: Feed met afbeeldingen

Aftrek verliesprojecten aannemer

Geert is aannemer. Hij koopt buiten zijn bedrijf om in 2006 een oude bioscoop en twee buurpanden. Die wil hij slopen en er voor de verhuur een grand café bouwen. Na de sloop blijkt dat hij geen vergunning krijgt. Geert bouwt uiteindelijk een bedrijfsruimte met drie appartementen voor de verkoop. De bedrijfsruimte wordt verkocht, maar Geert blijft met de appartementen zitten. Die gaat hij verhuren. Het is per saldo een zwaar verliesproject. De vraag is of het verlies fiscaal aftrekbaar is. De Belastingdienst vindt van niet.

De rechtbank oordeelt anders. Met de projecten nam Geert deel aan het economische verkeer. Hij wilde er geldelijk voordeel mee behalen en dat kon hij volgens de rechtbank redelijkerwijs ook verwachten. Geert heeft ook werkzaamheden verricht die normaal vermogensbeheer te boven gaan. Zo heeft hij besprekingen gevoerd met de architect, de constructeur, de leveranciers en installateurs, maar ook onderaannemers geselecteerd en gecoördineerd. Hij was als meewerkend voorman dagelijks op de bouwplaats aanwezig.

Let op: een verliesgevend project leidt fiscaal niet altijd tot een aftrekpost. Soms is fiscaal sprake van een dure hobby. Dat kan anders zijn als u het project, kort gezegd, professioneel hebt aangepakt.

Source: Nieuws